Obchodní podmínky internetového obchodu s elektronickými produkty  

Dobré ráno!  

 Jmenuji se Marlena Manko a jsem tvůrcem digitálního obsahu, k němuž prodávám přístup prostřednictvím svého obchodu dostupného na adrese https://kedu.ac. Jsem nesmírně potěšena, že jste mi dali důvěru a máte zájem o nákup v mém obchodě.   Pro formálnost uvádím své registrační údaje: Kairos Edu sp. z o. o. ul. Warszawska 18a, 21-300 Radzyń Podlaski, DIČ: 5381861456.   

Níže naleznete pravidla, která obsahují mimo jiné informace o způsobu zadání objednávky a uzavření smlouvy, formách platby dostupných v obchodě a reklamačním řádu.   
V případě jakýchkoli dotazů jsem vám k dispozici na e-mailové adrese support@kedu.ac.   

S pozdravem a přáním úspěšného nakupování  

Marlena Mańko  

§1 Definice  

Pro účely těchto pravidel mají následující pojmy následující význam:   

1) Kupující – fyzická osoba, právnická osoba nebo nezpůsobilá právnická osoba,    

2) Spotřebitel – fyzická osoba uzavírající s Prodávajícím smlouvu, která přímo nesouvisí s její ekonomickou nebo profesní činností,    

3) Pravidla – tato Pravidla, dostupná na https://kedu.ac/regulamin,    

4) Obchod – internetový obchod dostupný na adrese https://kedu.ac,    

5) Prodávající – Kairos Edu sp. z o.o. ul.Warszawska 18a, 21-300 Radzyń Podlaski, DIČ: 5381861456.   

6) Předplatné – Cyklický poplatek, který se strhává z karty kupujícího na měsíční nebo roční bázi. 

§2 Úvodní ustanovení  

 1. Prostřednictvím obchodu prodávající prodává digitální obsah a zároveň poskytuje elektronické služby kupujícímu v souladu s § 3 obchodních podmínek.   
 2. Obchodní podmínky vymezují pravidla a podmínky užívání Obchodu, jakož i práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.   
 3. Pro uskutečnění nákupu prostřednictvím Obchodu není nutné, aby počítač či jiné zařízení Kupujícího splňovalo zvláštní technické podmínky. Postačující jsou např:   
  • Přístup k internetu,   
  • standardní operační systém,   
  • standardní internetový prohlížeč,   
  • aktivní e-mailová adresa.   
 4. Pro používání digitálního obsahu jsou vyžadovány následující technické podmínky počítače nebo jiného zařízení kupujícího:   
  • přístup k internetu,   
  • standardní operační systém,   
  • standardní internetový prohlížeč,   
  • standardní kancelářský balík (např. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),   
  • standardní prohlížeč souborů .pdf (např. AdobeReader),   
  • standardní přehrávač videa (např. WindowsMediaPlayer),   
  • vlastnictví aktivní e-mailové adresy.   
 5. Pokud by použití digitálního obsahu vyžadovalo další technické podmínky, jsou tyto podmínky uvedeny v popisu digitálního obsahu v obchodě.   
 6. Kupující nesmí nakupovat anonymně nebo pod pseudonymem.   
 7. Kupujícímu je zakázáno poskytovat protiprávní obsah, zejména zasíláním takového obsahu v rámci formulářů dostupných v Obchodě.   
 8. Veškeré ceny uvedené v Obchodě jsou cenami hrubými.  

§3 Služby poskytované elektronicky  

 1. Prostřednictvím Obchodu poskytuje Prodávající Kupujícímu služby elektronicky.   
 2. Základní službou, kterou Prodávající poskytuje Kupujícímu elektronicky, je umožnění Kupujícímu učinit v Obchodě objednávku vedoucí k uzavření smlouvy s Prodávajícím. Podání objednávky je možné bez nutnosti mít účet v Obchodě.   
 3. Pokud se Kupující rozhodne vytvořit si účet v Obchodě, poskytuje Prodávající Kupujícímu rovněž elektronickou službu spočívající ve vytvoření a vedení účtu v Obchodě. Účet uchovává údaje Kupujícího a historii objednávek, které Kupující v Obchodě učinil. Kupující se do účtu přihlašuje pomocí své e-mailové adresy a jím definovaného hesla.   
 4. Účet se v Obchodě vytvoří zaškrtnutím příslušného políčka v procesu objednávání nebo vyplněním samostatného registračního formuláře účtu, který je k dispozici v Obchodě. Kupující může účet kdykoli smazat z panelu pro správu účtu nebo zasláním příslušné žádosti prodávajícímu. Vymazáním účtu nedojde k vymazání informací o objednávkách učiněných prostřednictvím účtu, které bude Prodávající uchovávat až do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky ze smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu / po celou dobu provozu Obchodu, pokud Kupující nevznese námitku proti uchovávání těchto informací dříve a Prodávající nemá na jejich uchovávání převažující zájem.   
 5. Pokud se Kupující rozhodne přihlásit k odběru newsletteru, poskytuje Prodávající Kupujícímu rovněž elektronickou službu spočívající v zasílání e-mailů obsahujících informace o novinkách, akcích, produktech či službách Prodávajícího. Přihlášení k odběru newsletteru probíhá vyplněním a odesláním formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru nebo zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém procesu. Kupující se může z odběru newsletteru kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací tlačítko viditelné v každé zprávě zaslané v rámci newsletteru nebo zasláním příslušné žádosti prodávajícímu.   
 6. Služby jsou kupujícímu poskytovány elektronicky zdarma. Smlouvy o dodání digitálního obsahu uzavřené prostřednictvím obchodu jsou však zpoplatněny.   
 7. Za účelem zajištění bezpečnosti Kupujícího a přenosu údajů v souvislosti s používáním Obchodu přijímá Prodávající technická a organizační opatření odpovídající míře bezpečnostního rizika poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění získání a změně osobních údajů neoprávněnými osobami.   
 8. Prodávající přijímá opatření k zajištění plně správného fungování Obchodu. Kupující by měl prodávajícího informovat o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních ve fungování obchodu.   
 9. Případné stížnosti související s fungováním Obchodu může Kupující podávat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu support@kedu.ac. V reklamaci by měl Kupující uvést druh a datum výskytu nesrovnalostí souvisejících s fungováním Obchodu. Prodávající projedná případnou reklamaci do 30 dnů od jejího obdržení a o jejím vyřízení bude informovat Zákazníka na e-mailovou adresu osoby, která reklamaci podala. 

§4 Práva duševního vlastnictví  

 1. Prodávající tímto poučuje kupujícího, že obsah dostupný na webových stránkách obchodu a digitální obsah prodávaný prostřednictvím obchodu může představovat díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících, k nimž má prodávající autorská práva.   
 2. Prodávající tímto poučuje Kupujícího, že další šíření obsahu chráněného autorským právem Kupujícím bez souhlasu Prodávajícího, s výjimkou užití obsahu v rámci povoleného osobního užití, představuje porušení autorských práv Prodávajícího a může mít za následek občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost.   
 3. Materiály použité pro prezentaci výrobků, tj. fotografie, popisy a další, jsou součástí Obchodu, jsou majetkem jeho Prodávajícího a jsou chráněny autorským právem. Je zakázáno je používat pro komerční účely nebo prezentaci v jakýchkoli médiích bez souhlasu Prodávajícího.  

§5 Uzavření smlouvy  

 1. Kupující může podat objednávku jako registrovaný zákazník nebo jako host.   
 2. Registrovaným zákazníkem je Kupující, který má v Obchodě zřízen účet. Účet si Kupující může vytvořit zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém procesu nebo vyplněním samostatného registračního formuláře dostupného v Obchodě.   
 3. Pokud má Kupující účet v Obchodě, měl by se do něj před odesláním objednávky přihlásit. Přihlášení je možné také během procesu zadávání objednávky kliknutím na odkaz dostupný v rámci zobrazené zprávy.   
 4. Podání objednávky probíhá vyplněním objednávkového formuláře po přidání digitálního obsahu, který Kupujícího zajímá, do nákupního košíku. Ve formuláři je nutné uvést údaje nezbytné pro vyřízení objednávky. Podání objednávky je podmíněno souhlasem s obchodními podmínkami, které by si měl Kupující předem přečíst. V případě jakýchkoli pochybností týkajících se obchodních podmínek se může Kupující obrátit na Prodávajícího.   
 5. Proces podání objednávky je ukončen kliknutím na tlačítko finalizující objednávku. Kliknutí na tlačítko finalizovat objednávku představuje prohlášení vůle Kupujícího vedoucí k uzavření smlouvy s Prodávajícím o dodání digitálního obsahu,   
 6. Pokud kupující při zadávání objednávky zvolil platbu online, bude po kliknutí na tlačítko finalizovat objednávku přesměrován na platební bránu provozovanou třetím provozovatelem platebních služeb za účelem úhrady objednávky. Pokud si Kupující zvolil platbu bankovním převodem, bude po kliknutí na tlačítko finalizace objednávky přesměrován na stránku Obchodu s potvrzením objednávky a pokyny k provedení platby. Platba za objednávku by měla být provedena do jednoho dne od uzavření smlouvy.  

§6 Platba  

 1. Jedinou možností platby v Obchodě je elektronická platba.   
 2. Kupující může provést platbu za zakoupené produkty následujícím způsobem:   
  • bankovním převodem   
  • blik   
  • platební karty   
 3. Elektronické platby, včetně plateb platebními kartami, zajišťuje společnost PayU S.A. NIP: 779-23-08-495 ul.Grunwaldzka 186, 60-166 Varšava.   
 4. Pokud si kupující vyžádal fakturu, bude mu doručena elektronicky, a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.   
 5. Jednorázová platba je účtována za nákup jednoho výrobku z obchodu.   
 6. Uzavřením smlouvy se společností Kairos Edu sp. z o.o. a výběrem konkrétního předplatného Kupující souhlasí s cyklickým, měsíčním strháváním částky odpovídající hodnotě předplatného provozovatelem platebních služeb (PayU S.A) z platební karty. Poplatek bude Provozovatelem platebního styku účtován jednou měsíčně nebo ročně.   
 7. V rámci služby opakované platby má Kupující možnost uložit údaje o své platební kartě a nařídit trvalé inkaso. Údaje o platební kartě budou uloženy u Provozovatele platebního styku (PayU S.A.). PayU jako zprostředkovatel při provádění platby poskytuje nástroj Token (virtuální identifikátor karty), který umožňuje přiřadit jednotlivému Zákazníkovi jedinečný identifikátor, jehož prostřednictvím Zákazník provádí cyklické platby společnosti Kairos Edu sp. z o.o.    

§7 Plnění smlouvy  

 1. Plnění objednávky zahrnující digitální obsah probíhá zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávkovém formuláři, která obsahuje pokyny ke stažení nebo přístupu k zakoupenému digitálnímu obsahu.   
 2. V případě online kurzů může být Kupujícímu vytvořen účet na platformě kurzu a přístupové údaje budou zaslány jako součást e-mailové zprávy uvedené v odst. 1 výše.   
 3. V případě online kurzů může být přístup k obsahu obsaženému v kurzu časově omezen, jak je uvedeno v popisu kurzu na webových stránkách obchodu. V takové situaci po uplynutí uvedené doby kupující ztrácí přístup ke kurzu.   
 4. V případě online kurzů je Kupující povinen používat platformu kurzu způsobem, který je v souladu s právními předpisy, Nařízeními a dobrými mravy, a to zejména:   
  • používat platformu způsobem, který nenarušuje používání platformy ostatními uživateli, neporušuje práva, statky nebo zájmy třetích osob, neovlivňuje negativně fungování platformy, zejména používáním škodlivého softwaru,   
  • nezpřístupňovat přístupové údaje ke svému účtu na platformě žádné třetí straně,   
  • nešířit kurz nebo jeho jednotlivé části bez předchozího souhlasu prodejce.   
 5. Pokud je platforma kurzu používána způsobem, který je v rozporu s bodem 4 výše, vyhrazuje si prodávající právo zablokovat přístup kupujícího ke kurzu.  

§ 8 Odstoupení spotřebitele od smlouvy  

 1. Počínaje dnem 01.01.2023 má právo odstoupit od smlouvy na základě zásad popsaných v tomto odstavci a vyplývajících ze zákona o právech spotřebitelů také fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti. Pokud se tedy v rámci tohoto odstavce hovoří o právech spotřebitele, vztahují se tato práva od 1. 1. 2023 i na osobu splňující výše uvedená kritéria.   
 2. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník spotřebitele informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.   
 3. Aby mohl spotřebitel odstoupit od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího jednoznačným prohlášením – například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem.   
 4. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na adrese https://kedu.ac/doc/rozwiazanie.pdf, není to však povinné.   
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud spotřebitel zašle informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.   
 6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby přijaté od spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.  

§9 Odpovědnost za vady  

 1. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu digitální obsah bez vad.  
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, má-li digitální obsah fyzickou nebo právní vadu (záruka za vady).  
 3. Zjistí-li Kupující vadu digitálního obsahu, měl by o ní informovat Prodávajícího a současně uvést svůj nárok související se zjištěnou vadou nebo učinit prohlášení v tomto smyslu.  
 4. Kupující může použít reklamační formulář, který je k dispozici na adrese https://kedu.ac/doc/rek.pdf, není to však povinné.  
 5. Kupující může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu.  
 6. Prodávající je povinen na reklamaci uplatněnou Kupujícím odpovědět do 14 dnů ode dne doručení reklamace Prodávajícímu takovým komunikačním prostředkem, kterým byla reklamace uplatněna.  
 7. Počínaje dnem 01.01.2023 se ustanovení o záruce prodávajícího za vady prodávaného zboží týkající se spotřebitelů vztahují i na fyzickou osobu, která uzavírá s prodávajícím smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.  

§ 10 Vzorová pravidla a formuláře pro prodej  

 1. Tento oddíl se zabývá zejména vzorovými předpisy, formuláři a předprodejními průzkumy, které jsou k dispozici k prodeji jako produkty na internetových stránkách.   
 2. Výňatky z právních předpisů obsažené v těchto materiálech mají usnadnit pochopení probíraných témat a nepředstavují pramen práva. Jedinými prameny práva na území Polské republiky jsou normativní akty zveřejněné v Dzienniku Ustaw a Monitoru Polski.  
  Materiál má pouze vzdělávací účel a informace v něm obsažené se nevztahují k existujícímu skutkovému stavu. Materiál v žádném případě nepředstavuje poskytnutí služby nebo právní pomoci a nelze jej tak chápat. Především jej nelze vykládat jako výklad práva, právní radu, právní názor nebo úmysl jej vyjádřit, ani jako právní konzultaci.   
  Udělali jsme vše pro to, abychom do materiálu zahrnuli pouze úplné a pravdivé informace. Je však třeba mít na paměti, že nepřebíráme žádnou právní ani finanční odpovědnost za případné chyby, opomenutí, nepřesnosti nebo nesrovnalosti.   
  Autor materiálu nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé v důsledku dodržování či nedodržování prezentovaného obsahu. Každý případ zavazuje k samostatnému sledování a zahrnutí všech aktuálních faktorů. Před zahájením jakéhokoli řízení je třeba se poradit s právníkem, advokátem nebo specialistou v dané oblasti. Právní stav ke dni 12.1.2023 (Polsko). 

§11 Osobní údaje a cookies  

 1. Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající.   
 2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:   
  • uzavření a plnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO,   
  • plnění daňových a účetních povinností – čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO,   
  • obrana, vyšetřování nebo zjišťování smluvních nároků, což je oprávněný zájem prodávajícího – čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO,   
  • identifikace vracejícího se zákazníka, což je oprávněný zájem prodávajícího – čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO,   
  • vyřizování dotazů kupujících, které ještě nevedou k uzavření smlouvy, což je oprávněný zájem prodávajícího – čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO,   
  • zasílání newsletteru po předchozím souhlasu – čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO.   
 3. Příjemci osobních údajů kupujícího jsou: finanční úřady, účetní kancelář, advokátní kancelář, poskytovatel hostingu, poskytovatel fakturačního systému, poskytovatel CRM systému, poskytovatel mailingového systému.   
 4. Z důvodu využívání mailingového systému společnosti Active Campagne jsou osobní údaje Kupujících, kteří se přihlásili k odběru newsletteru, předávány do Spojených států amerických (USA) v souvislosti s jejich ukládáním na servery umístěné v USA. Poskytovatel systému Active Campagne zaručuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím příslušných mechanismů shody (Privacy Shield).   
 5. Osobní údaje kupujícího jsou po dobu trvání obchodu uchovávány v databázi prodávajícího, aby byla zajištěna možnost identifikace vracejícího se zákazníka, proti čemuž však může kupující vznést námitku tím, že požádá o vymazání svých údajů z databáze prodávajícího. Pokud je taková námitka vznesena před uplynutím promlčecí lhůty pro uplatnění nároků z uzavřené smlouvy, má prodávající převažující zájem na uchovávání údajů kupujícího až do uplynutí promlčecí lhůty pro uplatnění nároků. Účetní záznamy obsahující osobní údaje kupujícího se uchovávají po dobu stanovenou zákonem.   
 6. Práva kupujícího související se zpracováním osobních údajů: právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.   
 7. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné, ale nezbytné pro kontaktování prodávajícího, zřízení uživatelského účtu, uzavření smlouvy nebo přihlášení k odběru newsletteru.   
 8. Obchod používá technologii cookies.   
 9. Podrobnosti týkající se osobních údajů a souborů cookie jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://kedu.ac/polityka-prywatnosci.   
 10. Vzhledem k možnosti zakoupení předplatného jsou údaje o kartě kupujícího uloženy společností PayU S.A.  

§12 Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a uplatňování nároků  

 1. Prodávající se zavazuje, že případné spory vzniklé v souvislosti se smlouvami o dodávání digitálního obsahu předloží k mediačnímu řízení. Podrobnosti určí strany sporu.   
 2. Spotřebitel má možnost využít mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků. Spotřebitel má mimo jiné možnost:   
  • obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud za účelem řešení sporu vyplývajícího z uzavřené smlouvy,   
  • požádat zemského inspektora obchodní inspekce o zahájení mediačního řízení za účelem smírného řešení sporu mezi kupujícím a prodávajícím,   
  • využít pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele.   
 3. Podrobnější informace o mimosoudních postupech při vyřizování stížností a zjednávání nápravy může spotřebitel vyhledat na internetových stránkách http://polubowne.uokik.gov.pl.   
 4. Spotřebitel může také využít platformu pro řešení sporů v rámci ODR, která je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tato platforma slouží k řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli, kteří usilují o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online.  

§13 Kairos EDU neodpovídá za škody související s používáním technik poskytovaných v rámci vzdělávacích kurzů, které způsobí osoba, která je používá.  

§14 Závěrečná ustanovení  

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zavádět a rušit nabídky, akce a měnit ceny produktů v Obchodě, aniž by tím byla dotčena práva nabytá Kupujícím, včetně zejména podmínek smluv uzavřených před touto změnou.  
 2. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny obchodních podmínek. Smlouvy uzavřené před změnou Pravidel se řídí Pravidly platnými v den uzavření smlouvy.   
 3. Případné spory týkající se smluv uzavřených prostřednictvím Obchodu budou projednávány polským obecným soudem příslušným podle místa stálé obchodní činnosti Prodávajícího. Toto ustanovení se nevztahuje na Spotřebitele, v jejichž případě se příslušnost soudu posuzuje podle obecných zásad. Počínaje dnem 01.01.2023 se toto ustanovení rovněž nevztahuje na fyzickou osobu, která uzavírá s Prodávajícím smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, zejména vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti – v případě takové osoby se příslušnost soudu posuzuje podle obecných zásad.   
 4. Tato nařízení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.